USMERNENIE K VYSIELANIU POČAS VOLEBNEJ KAMPANE PRE VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej
republiky a § 20 a § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva rozhodnutím č. 121 z 8. 1. 2024, uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky pod č. 1/2024 Z. z. dňa 9. 1. 2024, vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil
deň ich konania na sobotu 23. 3. 2024. Deň prípadného druhého kola volieb určil na sobotu 6.4. 2024.

Viac na – https://www.rpms.sk/sites/default/files/2024-02/Usmernenie_k_vysielaniu_po%C4%8Das_volebnej_kampane.pdf

Ostatné novinky zo života LOTOSu