O nás

Štruktúra a zameranie organizácie

Právna forma: Spolok je záujmovým združením právnických osôb.

Spolok nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Jeho príjmami sú najmä členské príspevky jeho členov, dary , granty a príspevky z rôznych nadácií a od právnických a fyzických osôb. 

LOTOS – Spolok lokálnych a regionálnych televízií vznikol na ustanovujúcej schôdzi v decembri 1997. Dňa 24.2.1998 bol zapísaný do registra záujmových združení právnických osôb, vedeného Krajským úradom v Žiline pod č. OVVS /ZZ – PO – 1/98. 

Predmet činnosti

Spolok LOTOS presadzuje 

 • nezávislosť šírenia informácií, 
 • nezávislosť vysielania 
 • a rozvoj duálneho televízneho vysielania na Slovensku,

taktiež zastupuje svojich členov vo vzťahoch k 

 • štátnym orgánom, 
 • samosprávam, 
 • organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, 
 • k šíriteľom televízneho signálu 
 • a ďalším subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti v SR i zahraničí 

Spolok lokálnych a regionálnych televízií poskytuje systematickú metodickú a odbornú pomoc (školenia, semináre, publikačná činnosť a podobne) pracovníkom lokálnych televízií

 • koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov,
 • pôsobí ako centrálny koordinátor pre zjednocovanie technického vybavenia TV štúdií členov spolku,
 • napomáha zvyšovaniu kvality produkcie jednotlivých TV propagovaním lokálnych TV staníc v celoslovenskom i medzinárodnom meradle,
 • pomáha získavať čo najefektívnejšie finančné zdroje potrebné pre samostatné a nezávislé fungovanie lokálnych TV v jednotlivých regiónoch,
 • koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní reklamy, 
 • každoročne organizuje celoslovenskú prehliadku tvorby lokálnych TV staníc na Slovensku

 

Výkonný riaditeľ:

Boris Rizman
Výkonný riaditeľ spolku LOTOS

Rada LOTOS:

Dalia Šaškovičová
Členka Rady spolku LOTOS
Ivan Príkopa
Člen Rady spolku LOTOS
Marcel Blahut
Člen Rady spolku LOTOS
Vladimír Seman
Člen Rady spolku LOTOS

Máte otázku? Napíšte nám