On line stretnutie Rady spolku LOToS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zasadnutie viedol : Boris Rizman, výkonný riaditeľ
Prítomní členovia Rady: Dália Šaškovičová, Marcel Blahut, Ivan Príkopa /ospravedlnený/ a Vladimír Seman

Program:

  1. Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Rady
  3.  Správa o účtovnej závierke za rok 2021
  4.  Informácia o členskom poplatku na rok 2022
  5.  Informácie o zmenách v mediálnom zákone
  6. Rôzne
  7. Záver

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu