On line stretnutie Rady spolku LOToS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dnes 14.9.2021 sa uskutočnilo rokovanie členov Rady s výkonným riaditeľom spolku LOToS.

Zasadnutie viedol : Boris Rizman, výkonný riaditeľ
Prítomní členovia Rady: Dália Šaškovičová, Marcel Blahut, Ivan Príkopa a Vladimír Seman
Program:

  1. Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Rady
  3. Správa o činnosti LOToS v roku 2021
  4. SOZA – návrh zmluvy na rok 2022
  5. ZMOS – ponuka spolupráce
  6. Návrh memoranda o spolupráci medzi Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy a spolkom LOToS
  7. Informácia o členskej základni a platení členských poplatkov
  8. Rôzne
  9. Záver
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu

Pracovné stretnutie

V týchto dňoch sa uskutočnilo v Dunajskej Strede stretnutie výkonného riaditeľa spolku