LOTOS – Výskum občianskej spoločnosti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Občianska spoločnosť vytvára popri štátnom a podnikateľskom sektore takzvaný tretí, mimovládny neziskový sektor. Výskum Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti priniesol nové dáta a informácie z oblastí, kde tretí sektor pôsobí: životné prostredie, ľudské práva, zdravie, sociálne služby, vzdelávanie, veda a mnoho ďalších. Výsledky zrealizovaného výskumu budú slúžiť aj ako jeden z podkladov na prípravu a tvorbu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostatné novinky zo života LOTOSu