X X

XINFORMÁCIE O PROJEKTE

LOToS – spolok lokálnych TV staníc Slovenska realizuje v období od januára 2014 do decembra 2014 projekt pod názvom: Občania pre demokraciu.

„Projekt Občania pre demokraciu bol podporený sumou 33 391 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Občania pre demokraciu je Posilnenie aktívneho občianstva“.

Projekt je motivovaný snahou prispieť k zvýšeniu citlivosti občanov voči netransparentnému uplatňovaniu právomocí samospráv a štátnych inštitúcií na lokálnej a regionálnej úrovni.

V rámci projektu budú vyrobené 3 publicistické relácie v rozsahu 3x26 min pod názvom: Občania pre demokraciu

  1. relácia/téma: Transparentnosť verejnej správy;
  2. relácia/téma: Transparentnosť a verejná kontrola súdnej moci
  3. relácia/téma: Občianska spoločnosť a watch-dog aktivity.

Relácie budú následne odvysielané v časti členských TV LOToS ( minimálne 20 lokálnych a regionálnych TV ) minimálne v jednej premiére a jednej repríze v každej TV.

Prínosom projektu bude väčšia viditeľnosť a väčší priestor vo vysielaní lokálnych/regionálnych TV, ktorý bude venovaný transparentnosti a dobrej správe vecí verejných na lokálnej a regionálnej úrovni.

V bežnom živote sú občania konfrontovaní so situáciami, kedy volení predstavitelia samospráv alebo štátni úradníci vykonávajú svoju právomoc v rozpore so zákonom alebo etickými princípmi, a to aj pri rozhodovaní o záležitostiach verejného záujmu. Tieto praktiky sú častokrát najmä na miestnej úrovni viditeľné, občania ich kritizujú, ale neprejavujú prirodzenú občiansku anagažovanosť zapojiť sa do aktivít, ktoré by vytvárali spoločenský tlak na riešenie problémov.

Očakávame, že náš projekt prispeje k lepšiemu uvedomeniu si možností vlastnej angažovanosti občanov pri ovplyvňovaní smerovania verejného života.

XCIEĽ PROJEKTU

Projekt reaguje na potrebu zvýšenia citlivosti občanov voči nekalým praktikám vo verejnom živote a zlepšenia zodpovedného informovania o nich v lokálnych/regionálnych TV.

Občianska angažovanosť je stále limitovaná, čo je prejavom jednak nízkej dôvery občanov vo vlastné sily a schopnosti, jednak prejavom frustrácie z pocitu, že aj tak sa nedá vecami „pohnúť“.

Prirodzeným zrkadlom, kde by mali byť artikulované názory občanov na správu vecí verejných, sú lokálne a regionálne televízie, ktoré predstavujú prirodzený verejný priestor na presadzovanie záujmov občanov a kontrolnej funkcie moci verejnosťou. Práve fakt, že tieto televízie majú v jednotlivých lokalitách k divákom bližšie ako celoplošné médiá, môže pomôcť pri hľadaní nových hodnôt a sprostredkovať nové pohľady a predstavy o demokracii a o živote v občianskej spoločnosti.

Z tohto kontextu vychádza základný zámer projektu, ktorým je zvýšenie záujmu verejnosti o otázky transparentnosti a dobrej správy vecí verejných na lokálnej úrovni a vyčlenenie väčšieho priestoru v lokálnych médiách pre túto problematiku.

Hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu citlivosti verejnosti voči nekalým praktikám vo verejnom živote na lokálnej a regionálnej úrovni a prispieť k posilneniu aktívneho občianstva, a tým k prehlbovaniu a skvalitňovaniu demokracie.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  1. zvýšenie informovanosti o možnostiach zapájania sa občanov do ovplyvňovania a kontroly verejného života prostredníctvom vyčlenenia väčšieho priestoru problematike transparentnosti a dobrej správy vecí verejných vo vysielaní lokálnych/regionálnych televízií
  2. posilnenie odborných kapacít lokálnych/regionálnych médií a podpora ich novinárskych zručností.

Cieľové skupiny projektu:

Na dosiahnutie cieľa projektu sme zvolili kombináciu formálnych(tréning,workshop) a neformálnych školiacich aktivít (koučing) a cielenej publicity – výroba a vysielanie 3 relácií v sieti lokálnych/regionálnych TV staníc združených v LOToS (minimálne 20).
Školiace aktivity sú zamerané na vzdelávanie redaktorov vo zvolenej téme a posilňovanie ich žurnalistických zručností, aby boli schopné náročnú tému spracovať s dostatočným poznaním problematiky a pritom divácky atraktívne.
Cielená publicita: vysielanie cyklu 3 publicistických relácií v rozsahu 3x26 min. Táto časť projektu je určená občanom - divákom lokálnych/regionálnych televízií. Prezentáciou pozitívnych príkladov v reláciách ukážeme, ako sa občania môžu aktívne zapájať do riadenia verejných vecí, vytvárať spoločenský tlak na jeho väčšiu transparentnosť a celkové skvalitnenie (pripomienkovanie a novelizácia legislatívy, kontrola verejnej a štátnej správy na celoslovenskej i regionálnej úrovni, verejná kontrola súdnej moci, informovanie verejnosti, nakladanie s verejnými financiami, sloboda prejavu, boj proti diskriminácii , watch-dog aktivity a pod.).

Nástrojom na realizáciu zámeru je komunikačný projekt Občania pre demokraciu, ktorý vychádza z myšlienky, že ľudia musia vedieť o tom, aké sú ich možnosti a príležitosti účinne participovať, ovplyvniť a kontrolovať správu vecí verejných, konanie ich volených zástupcov, resp. iných predstaviteľov verejnej moci. Projekt je preto postavený na podpore medializácie pozitívnych príkladov občianskej angažovanosti, pozitívnych skúseností a príkladov dobrých verejnoprospešných iniciatív, ktoré viedli k presadeniu legitímnych záujmov občanov a zabránili spoločenským škodám vyplývajúcim zo zneužívania verejnej moci.

XREALIZÁCIA PROJEKTU

Začiatok projektu: 1.január 2014
Ukončenie projektu: 31.december 2014
Trvanie projektu: 12 mesiacov

Časový harmonogram:

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014