LOToS – spolok lokálnych TV staníc Slovenska zrealizoval v období od januára 2014 do decembra 2014 projekt pod názvom: Občania pre demokraciu.

Projekt Občania pre demokraciu bol podporený sumou 33 391 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Občania pre demokraciu je Posilnenie aktívneho občianstva“.

V rámci projektu boli vyrobené 3 publicistické relácie v rozsahu 3x26 min pod názvom:

Občania pre demokraciu

  1. relácia/téma: Transparentnosť verejnej správy

  2. relácia/téma: Transparentnosť a verejná kontrola súdnej moci

  3. relácia/téma: Občianska spoločnosť a watch-dog aktivity

CIEĽ PROJEKTU

Projekt reagoval na potrebu zvýšenia citlivosti občanov voči nekalým praktikám vo verejnom živote a zlepšenie zodpovedného informovania o nich v lokálnych/regionálnych TV.

Občianska angažovanosť je stále limitovaná, čo je prejavom jednak nízkej dôvery občanov vo vlastné sily a schopnosti, jednak prejavom frustrácie z pocitu, že aj tak sa nedá vecami „pohnúť“.

Prirodzeným zrkadlom, kde by mali byť artikulované názory občanov na správu vecí verejných, sú lokálne a regionálne televízie, ktoré predstavujú prirodzený verejný priestor na presadzovanie záujmov občanov a kontrolnej funkcie moci verejnosťou. Práve fakt, že tieto televízie majú v jednotlivých lokalitách k divákom bližšie ako celoplošné médiá, môže pomôcť pri hľadaní nových hodnôt a sprostredkovať nové pohľady a predstavy o demokracii a o živote v občianskej spoločnosti.

Z tohto kontextu vychádza základný zámer projektu, ktorým je zvýšenie záujmu verejnosti o otázky transparentnosti a dobrej správy vecí verejných na lokálnej úrovni a vyčlenenie väčšieho priestoru v lokálnych médiách pre túto problematiku.

 

Hlavným cieľom bolo prispieť k zvýšeniu citlivosti verejnosti voči nekalým praktikám vo verejnom živote na lokálnej a regionálnej úrovni a prispieť k posilneniu aktívneho občianstva, a tým k prehlbovaniu a skvalitňovaniu demokracie.