Logo1webŠtruktúra a zameranie organizácie

LOTOS – Spolok lokálnych a regionálnych televízií vznikol na ustanovujúcej schôdzi v decembri 1997. Dňa 24.2.1998 bol zapísaný do registra záujmových združení právnických osôb, vedeného Krajským úradom v Žiline pod č. OVVS /ZZ – PO – 1/98. Spolok nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Jeho príjmami sú najmä členské príspevky jeho členov (lokálne TV), dary , granty a príspevky z rôznych nadácií a od právnických a fyzických osôb. Právna forma: Spolok je záujmovým združením právnických osôb.

Predmet činnosti

presadzuje nezávislosť šírenia informácií, nezávislosť vysielania a rozvoj duálneho televízneho vysielania na lovensku zastupuje svojich členov vo vzťahoch k štátnym orgánom, samosprávam, organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, k šíriteľom televízneho signálu a ďalším subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti v SR i zahraničí poskytuje systematickú metodickú a odbornú pomoc (školenia, semináre, publikačná činnosť,…) pracovníkom lokálnych TV koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov pôsobí ako centrálny koordinátor pre zjednocovanie technického vybavenia TV štúdií členov Spolku napomáha zvyšovaniu kvality produkcie jednotlivých TV propagovaním lokálnych TV staníc v celoslovenskom i medzinárodnom meradle pomáha získavať čo najefektívnejšie finančné zdroje potrebné pre samostatné a nezávislé fungovanie lokálnych TV v jednotlivých regiónoch koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní reklamy každoročne organizuje celoslovenskú prehliadku tvorby lokálnych TV staníc na Slovensku – WORKSHOP 

 

Rada LOTOS:

Marcel Blahut - TV REDUTA Spišská Nová Ves 

PaedDr. Ivan Príkopa - TV SEN Senica

Boris Rizman – TV Severka 

Peter Bittner – TV PEZINOK 

 

Bc. Dana Reindlová - výkonná riaditeľka LOTOS 

Kongres: všetky členské TV, zasadnutie raz ročne