X

Dňa 30. novembra 2013 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo zasadnutie Kongresu LOToS. Zástupcovia členských TV LOToS odsúhlasili Správu o činnosti a Účtovnú závierku LOToS za predchádzajúci rok (2012).

Kongres prijal za riadnych členov LOToS (v zmysle platných Stanov):

Kongres vzal na vedomie ukončenie členstva v LOToS na vlastnú žiadosť (v zmysle platných Stanov):

Ku dňu 30.5.2013 má LOToS 47 členov (aktuálny zoznam členských TV nájdete v sekcii TELEVÍZIE).

Kongres na svojom rokovaní rozhodol o zmene Stanov LOToS (v súlade s ustanovením čl. XV., odst.6 Stanov LOToS).

Stanovy záujmového združenia právnických osôb prevádzkujúcich televízne vysielanie zo dňa 8. 12. 1997 zaevidované ako súčasť registrácie záujmového združenia dňa 24. 2. 1998 pod č. ZZPO – 1/98 sa menia v nasledovnom rozsahu:

Článok II. „Názov a sídlo“ ods. 2

/2/ Sídlo Spolku je : Prieložtek č. 1, 036 01 Martin

/2/ Sídlo Spolku je : Ul. Kollárova 49, 036 01 Martin

Článok XIV. „Orgány Spolku“

Orgánmi Spolku sú Kongres, Rada a Výkonný riaditeľ.

Orgánmi spolku sú Kongres, Rada, Revízna komisia a Výkonný riaditeľ.

Článok XVI.

Rada Spolku

Článok XVI.

Rada

Článok XVII.

Výkonný riaditeľ

/1/ Výkonný riaditeľ je volený Kongresom na obdobie troch /3/ rokov.

/2/ Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom Spolku.

/3/ Výkonný riaditeľ reprezentuje Spolok navonok. Práva výkonného riaditeľa môže upraviť len Kongres Spolku.

Článok XVIII.

Ručenie za záväzky Spolku

Spolok ručí za svoje záväzky len do výšky svojho majetku. Členovia za záväzky Spolku neručia.

Článok XIX.

Zánik Spolku

/1/ Spolok zaniká výmazom z registra združení na základe rozhodnutia Kongresu, po vykonanej likvidácii majetku.

/2/ Likvidačný zostatok majetku Spolku bude rozdelený medzi jej členov rovnakým dielom.

Článok XX.

Záverečné ustanovenia

/1/ Zakladajúci členovia Spolku sa dohodli na vstupnom členskom príspevku do Spolku vo výške 67,- EUR na každého člena.

/2/ Tieto stanovy môžu byť zmenené výlučne rozhodnutím Kongresu Spolku.

/3/ Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim zhromaždením Kongresu Spolku.

Článok XVII.

Revízna komisia

/1/ Revízna komisia kontroluje hospodárenie Spolku medzi jednotlivými zasadnutiami Kongresu, kontroluje ročnú účtovnú závierku Spolku a o svojej činnosti informuje Kongres.

/2/ Revízna komisia pozostáva z troch členov Rady volených Kongresom vždy na dobu troch /3/ rokov.

/3/ Revízna komisia o svojej činnosti informuje Kongres.

/4/ Spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania Revíznej komisie Spolku stanoví Revízna komisia svojím rozhodnutím.

/5/ Oficiálne sídlo Revíznej komisie sa nachádza v mieste sídla Spolku.

Článok XVIII.

Výkonný riaditeľ

/1/ Výkonný riaditeľ je volený Kongresom na obdobie troch /3/ rokov.

/2/ Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom Spolku.

/3/ Výkonný riaditeľ reprezentuje Spolok navonok. Práva výkonného riaditeľa môže upraviť len Kongres Spolku.

Článok XIX.

Ručenie za záväzky Spolku

Spolok ručí za svoje záväzky len do výšky svojho majetku. Členovia za záväzky Spolku neručia.

Článok XX.

Zánik Spolku

/1/ Spolok zaniká výmazom z registra združení na základe rozhodnutia Kongresu, po vykonanej likvidácii majetku.

/2/ Likvidačný zostatok majetku Spolku bude rozdelený medzi jej členov rovnakým dielom.

Článok XXI.

Záverečné ustanovenia

/1/ Zakladajúci členovia Spolku sa dohodli na vstupnom členskom príspevku do Spolku vo výške 67,- EUR na každého člena.

/2/ Tieto stanovy môžu byť zmenené výlučne rozhodnutím Kongresu Spolku.

/3/ Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim zhromaždením Kongresu Spolku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky zmeny vrátane doposiaľ zaregistrovaných dodatkov k Stanovám (dodatky č.1 – 6) sú zakotvené v novom úplnom znení Stanov, ktoré schválil Kongres Spolku na svojom zasadnutí dňa 30.5.2013.

Obsah ostatných článkov ostáva nezmenený.

Kongres poveril výkonného riaditeľa Spolku, aby vykonal všetky potrebné úkony spojené s registráciou nového úplného znenia Stanov, schváleného Kongresom LOToS dňa 30. mája 2013, na Obvodnom úrade v Žiline.